Global Variable

Ingat Waktu Coy

Ingat Waktu Coy _

Jumat, 01 Maret 2013

Jumlah Ayat Alqur'an Bukan 6666

·
Asalamualaikum wr wb kali ini saya akan membagikan artikel yang berjudul Jumlah Ayat Alqur'an Bukan 6666  langsung simak infonya
Segala puji bagi Allah Rabb semesta Alam, hanya kepada-Nya kami menyembah, dan hanya kepada-Nya kami meminta pertolongan. Kami bersaksi tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanallahu wa Ta’ala dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul dan hamba Allah.

Sebuah fenomena yang sangat mengiris hati ketika banyak manusia hijrah meninggalkan al Quran, orang-orang tak berilmu berfatwa hanya sekedar pendapat belaka dan hanya mengikuti orang-orang sebelumnya yang tidak memberikan manfaat sediktpun kecuali hanyalah kemudharatan.

Pertanyaan yang memberikan keheranan, Apakah benar jumlah ayat dalam Al Quran 6666? Ada yang menjawab “benar” dengan argument “saya pernah mendengar bahwa jumlahnya memang 6666”, atau “Benar, kata al ustadz saya jumlah al Quran 6666”, ada lagi yang menjawab “yang saya yakin, pokoknya di atas 6000”, bahkan ada juga yang menjawab “saya tidak tahu”

Penelitian kecil yang saya lakukan dalam rangka keprihatinan saya terhadap fenomena-fenomena tersebut sekaligus insya Allah akan mejawab pertanyaan mengenai jumlah ayat dalam Al Quran, penelitian ini saya lakukan dengan menghitung secara langsung ayat-ayatnya dan menjumlahkannya dari tiap-tiap surat dan yang kedua dengan melihat headline awal surat, mushaf yang saya gunakan adalah mushaf “alquran dan terjemahan departemen agama republic Indonesia tahun 1990”
Berikut hasil penelitian saya :

I. metode menghitung jumlah ayat Al Quran dengan menghitung ayat per ayat dari tiap surat secara langsung
• 1. Al Fatihah  : 7
• 2. Al Baqarah : 286
• 3. Ali Imran : 200
• 4. An Nisaa : 176
• 5. Al Maidah : 120
• 6. Al An’am : 165
• 7. Al A’raf : 206
• 8. Al Anfaal : 75
• 9. At Taubah : 129
• 10. Yunus : 109
• 11. Huud : 123
• 12. Yusuf : 111
• 13. Ar Ra’d : 43
• 14. Ibrahim : 52
• 15. Al Hijr : 99
• 16. An Nahl : 128
• 17. Al Israa’ : 111
• 18. Al Kahfi : 110
• 19. Maryam : 98
• 20. Thaahaa : 135
• 21. Al Anbiyaa’ : 112
• 22. Al Hajj : 78
• 23. Al Mu’minuun : 118
• 24. An Nuur : 64
• 25. Al Furqaan : 77
• 26. Asy Syu’araa : 227
• 27. An Naml  : 93
• 28. Al Qashash : 88
• 29. Al ‘Ankabuut : 69
• 30. Ar Ruum : 60
• 31. Luqman : 34
• 32. As Sajdah : 30
• 33. Al Ahzab : 73
• 34. Saba’ : 54
• 35. Faathir : 45
• 36. Yaa Siin : 83
• 37. Ash-Shaaffat : 182
• 38. Shaad : 88
• 39. Az-Zumar : 75
• 40. Al Mu’min : 85
• 41. Fush Shilat : 54
• 42. Asy Syuura : 53
• 43. Az Zukhruf : 89
• 44. Ad Dukhaan : 59
• 45. Al Jaatsiyah : 37
• 46. Al Ahqaaf  : 35
• 47. Muhammad : 38
• 48. Al Fat-h : 29
• 49. Al Hujuraat : 18
• 50. Qaaf : 45
• 51. Adz-Dzaariya : 60
• 52. Ath-Thuur : 49
• 53. An-Najm : 62
• 54. Al-Qamar : 55
• 55. Ar Rahmaan : 78
• 56. Al Waaqi’ah : 96
• 57. Al Hadiid : 29
• 58. Al Mujaadila : 22
• 59. Al Hasyr : 24
• 60. Al Mumtahana : 13
• 61. Ash-Shaff : 14
• 62. Al Jumuah : 11
• 63. Al Munaafiqun : 11
• 64. At Taghaabun : 18
• 65. Ath Thalaaq : 12
• 66. At Tahriim : 12
• 67. Al Mulk : 30
• 68. Al Qalam : 52
• 69. Al Haaqqah : 52
• 70. Al Ma’aarij : 44
• 71. Nuh : 28
• 72. Al Jin : 28
• 73. Al Muzzammil : 20
• 74. Al Muddatsts : 56
• 75. Al Qiyaamah : 40
• 76. Al Insaan : 31
• 77. Al Mursalaat : 50
• 78. An-Naba’ : 40
• 79. An-Naazi’aat : 46
• 80. ‘Abasa : 42
• 81. At-Takwiir : 29
• 82. Al Infithaar : 19
• 83. Al Muthaffif : 36
• 84. Al Insyiqaaq : 25
• 85. Al Buruuj : 22
• 86. Ath-Thaariq : 17
• 87. Al A’laa : 19
• 88. Al Ghaasyiya : 26
• 89. Al Fajr : 30
• 90.

Al Balad : 20
• 91. Asy-Syams : 15
• 92. Al Lail : 21
• 93. Adh Dhuhaa : 11
• 94. Alam Nasyrah : 8
• 95. At Tiin : 8
• 96. Al ‘Alaq : 19
• 97. Al Qadr : 5
• 98. Al Bayyinah : 8
• 99. Az Zalzalah : 8
• 100. Al ‘Aadiyaat : 11
• 101. Al Qaari’ah : 11
• 102. At-Takaatsur : 8
• 103. Al ‘Ashr : 3
• 104. Al Humazah : 9
• 105. Al Fiil : 5
• 106. Quraisy : 4
• 107. Al Maa’uun : 7
• 108. Al Kautsar : 3
• 109. Al Kaafiruun : 6
• 110. An-Nashr : 3
• 111. Al-Lahab : 5
• 112. Al Ikhlash : 4
• 113. Al Falaq : 5
• 114. An-Naas  : 6
Total : 6236

II. Metode menghitung jumlah ayat Al Quran dengan menjumlahkan jumlah ayat pada Headline awal surat
• 1. Al Fatihah  : 7
• 2. Al Baqarah : 286
• 3. Ali Imran : 200
• 4. An Nisaa : 176
• 5. Al Maidah : 120
• 6. Al An’am : 165
• 7. Al A’raf : 206
• 8. Al Anfaal : 75
• 9. At Taubah : 129
• 10. Yunus : 109
• 11. Huud : 123
• 12. Yusuf : 111
• 13. Ar Ra’d : 43
• 14. Ibrahim : 52
• 15. Al Hijr : 99
• 16. An Nahl : 128
• 17. Al Israa’ : 111
• 18. Al Kahfi : 110
• 19. Maryam : 98
• 20. Thaahaa : 135
• 21. Al Anbiyaa’ : 112
• 22. Al Hajj : 78
• 23. Al Mu’minuun : 118
• 24. An Nuur : 64
• 25. Al Furqaan : 77
• 26. Asy Syu’araa : 227
• 27. An Naml  : 93
• 28. Al Qashash : 88
• 29. Al ‘Ankabuut : 69
• 30. Ar Ruum : 60
• 31. Luqman : 34
• 32. As Sajdah : 30
• 33. Al Ahzab : 73
• 34. Saba’ : 54
• 35. Faathir : 45
• 36. Yaa Siin : 83
• 37. Ash-Shaaffat : 182
• 38. Shaad : 88
• 39. Az-Zumar : 75
• 40. Al Mu’min : 85
• 41. Fush Shilat : 54
• 42. Asy Syuura : 53
• 43. Az Zukhruf : 89
• 44. Ad Dukhaan : 59
• 45. Al Jaatsiyah : 37
• 46. Al Ahqaaf  : 35
• 47. Muhammad : 38
• 48. Al Fat-h : 29
• 49. Al Hujuraat : 18
• 50. Qaaf : 45
• 51. Adz-Dzaariya : 60
• 52. Ath-Thuur : 49
• 53. An-Najm : 62
• 54. Al-Qamar : 55
• 55. Ar Rahmaan : 78
• 56. Al Waaqi’ah : 96
• 57. Al Hadiid : 29
• 58. Al Mujaadila : 22
• 59. Al Hasyr : 24
• 60. Al Mumtahana : 13
• 61. Ash-Shaff : 14
• 62. Al Jumuah : 11
• 63. Al Munaafiqu : 11
• 64. At Taghaabun : 18
• 65. Ath Thalaaq : 12
• 66. At Tahriim : 12
• 67. Al Mulk : 30
• 68. Al Qalam : 52
• 69. Al Haaqqah : 52
• 70. Al Ma’aarij : 44
• 71. Nuh : 28
• 72. Al Jin : 28
• 73. Al Muzzammil : 20
• 74. Al Muddatsts : 56
• 75. Al Qiyaamah : 40
• 76. Al Insaan : 31
• 77. Al Mursalaat : 50
• 78. An-Naba’ : 40
• 79. An-Naazi’aat : 46
• 80. ‘Abasa : 40 (metode I = 42)
• 81. At-Takwiir : 29
• 82. Al Infithaar : 19
• 83. Al Muthaffif : 36
• 84. Al Insyiqaaq : 25
• 85. Al Buruuj : 22
• 86. Ath-Thaariq : 17
• 87. Al A’laa : 19
• 88. Al Ghaasyiya : 26
• 89. Al Fajr : 30
• 90. Al Balad : 20
• 91. Asy-Syams : 15
• 92. Al Lail : 21
• 93. Adh Dhuhaa : 11
• 94. Alam Nasyrah : 8
• 95. At Tiin : 8
• 96. Al ‘Alaq : 19
• 97. Al Qadr : 5
• 98. Al Bayyinah : 8
• 99. Az Zalzalah : 8
• 100. Al ‘Aadiyaat : 11
• 101. Al Qaari’ah : 11
• 102. At-Takaatsur : 8
• 103. Al ‘Ashr : 3
• 104. Al Humazah : 9
• 105. Al Fiil : 5
• 106. Quraisy : 4
• 107. Al Maa’uun : 7
• 108. Al Kautsar : 3
• 109. Al Kaafiruun : 6
• 110. An-Nashr : 3
• 111. Al-Lahab : 5
• 112. Al Ikhlash : 4
• 113. Al Falaq : 5
• 114. An-Naas  : 6
Total  : 6234

Kesimpulan :

Dengan Hasil penelitian ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan, diantaranya :

1. Perkataan – perkataan yang berkembang yang mengatakan bahwa jumlah ayat Al Quran adalah 6666 telah dilemahkan dengan Hasil penelitian ini yang dilakukan secara ilmiah, bahwa jumlah ayat Al Quran adalah 6236, bukan 6666

Hali ini dikuatkan juga dalam mukaddimah Al Quran dan Terjemahannya terbitan Departemen agama tahun 1990 dalam sub bab perbedaan ayat – ayat makkiyah dan ayat-ayat madaniyyah.
“surat madaniyyah yang merupakan 11/30 dari isi Al Quran ayat-ayatnya berjumlah 1.456, sedang surat Makkiyah yang merupakan 19/30 dari isi Al Quran jumlah ayat-ayatnya adalah 4.780”

Apabila kita jumlahkan 1.456 dan 4.780 maka akan mendapatkan hasil sama dengan 6236

2. Terdapat perbedaan Antar hasil penelitian dengan metode pertama dan metode kedua, dan yang benar adalah metode pertama, karena metode pertama menggunakan perhitungan secara menyeluruh dan mendetail berdasarkan ayat per ayat dalam Tiap-tiap surat
Dengan kata lain,

terdapat Kesalahan cetak yang dilakukan department agama dalam Headline surat A’basa, yang seharusnya ayatnya berjumlah 42, ditulis 40, Sehingga tidak sama antar jumlah ayat berdasarkan perhitungan ayat per ayat dengan perhitungan melalui headline awal surat.

wallahualam bis'shawab

sumber :  http://zilzaal.blogspot.com/2012/04/jumlah-ayat-al-quran-bukan-6666.html 

semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semua jangan lupa mampir lagi  ya :D
wassalamualaikum wr wb

Comments
0 Comments

0 komentar:

Posting Komentar

No Spam No Rasis

handapeunpost

Loading...
Tunggu Sebentar Ye
Sedang Memuat Halaman Blog-nya 93 Nih...